Słownik pojęć o rekuperacji

Anemostaty nawiewne i wywiewne

elementy montowane na zakończeniu przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w ścianie lub suficie, przez które powietrze jest nawiewane lub wywiewane z pomieszczeń; anemostaty umożliwiają regulację strumienia powietrza i prawidłowe jego rozprowadzenie w pomieszczeniach.

By-pass w rekuperatorze

element w rekuperatorze służący do ominięcia wymiennika ciepła pozwalający w okresie letnim na wykorzystanie chłodnego powietrza.>> więcej o by-passie

Czerpnia w systemie rekuperacji

element montowany na elewacji podłączony do przewodów wentylacyjnych służący do pobierania świeżego powietrza (nawiewanego do pomieszczeń).

Czujnik dwutlenku węgla CO2

przeznaczony do mierzenia stężenia dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W zależności od wielkości stężenia CO2 w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększyło się stężenie CO2 (np. podczas przebywania w domu większej ilości ludzi), może być szybko oczyszczone poprzez dodatkowe wietrzenie.

Czujnik wilgotności

przeznaczony do mierzenia poziomu wilgotności w budynkach mieszkalnych. W zależności od poziomu wilgotności w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na odpowiedni sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększył się poziom wilgotności, (np. podczas intensywnego korzystania z łazienki lub kuchni), może być szybko oczyszczone z nadmiernej wilgoci poprzez dodatkowe wietrzenie.

Elementy nawiewne systemu rekuperacji

różnego rodzaju anemostaty, kratki, dysze i inne nawiewniki wprowadzające powietrze do pomieszczeń.

Elementy wywiewne systemu rekuperacji

różnego rodzaju anemostaty, kratki odbierające powietrze z pomieszczeń.

Filtry w rekuperatorze

element zatrzymujący zanieczyszczenia stałe i oczyszczający powietrze świeże na nawiewie; filtr na wywiewie filtr pełni funkcję ochronną wymiennika przed zanieczyszczeniami.

Przewód czerpny

przewód łączący czerpnię z rekuperatorem.

GWC (gruntowy wymiennik ciepła)

gruntowy wymiennik ciepła to urządzenie umieszczane między czerpnią powietrza, a centralą wentylacyjną. Jego zadaniem jest przekazywanie ciepła lub chłodu (w zależności od trybu pracy – letni lub zimowy) pochodzącego z gruntu, do powietrza wentylacyjnego. Moduł ten zasilany jest roztworem wodnym glikolu, które stanowi medium transportujące energię cieplną.

Nagrzewnica wstępna w rekuperatorze

zabezpiecza wymiennik centrali przed zamarzaniem,  umożliwia zachowanie ciągłej wentylacji zrównoważonej w okresie długich mrozów.>>> więcej o nagrzewnicy wstępnej 

Jednostka chłodząca ARTIC

urządzenie ARTIC montuje się do rekuperatora. Służy ono do schładzania powietrza nawiewanego w systemach rekuperacji skutecznie ochładzając strumień powietrza nawiewanego.

Klapa rewizyjna w instalacji rekuperacji (rewizja)

klapa rewizyjna przykrywa otwór w kanale systemu rekuperacji, który służy do wprowadzenia urządzeń czyszczących kanały sytemu rekuperacji.

Klasa szczelności systemu rekuperacji

informuje o szczelności połączeń kanałów z kształtkami i dokładności wykonania rur Spiro oraz o klasie szczelności używanego materiału, najczęściej spotykane to klasa A, B, C, D, A, przy czym A to klasa kanałów o najmniejszej szczelności, klasa D to kanały z uszczelkami o najwyższej klasie szczelności.

Mufa

element instalacji wentylacyjnej: tuleja metalowa służąca od łączenia dwóch kanałów poprzez umieszczenie ich wewnątrz mufy.

Nawiew

wprowadzenie powietrza do pomieszczeń. Element nawiewny = anemostat nawiewny: zakończenie kanału nawiewnego widoczne na suficie lub w ścianie. Alternatywą anemostatu jest ozdobna kratka nawiewna.

Nypel

element instalacji wentylacyjnej: tuleja metalowa służąca od łączenia dwóch kanałów wentylacyjnych poprzez umieszczenie ich na zewnątrz nypla.

Przewody wentylacyjne

stalowe kanały lub nowoczesne przewody polietylenowe służące do transportowania powietrza.

Pa (Pascal)

jednostka ciśnienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

kuchnia, łazienka, toaleta, pralnia, suszarnia, itp.

Pomieszczenia mieszkalne

pokój, sypialnia, salon, itp.

Pomieszczenia pomocnicze

garderoba, spiżarnia, pomieszczenia porządkowe, itp.

Radiowe sterowanie rekuperatorem

sterownik bezprzewodowy RFZ wykorzystujący technologię radiową; umożliwia on zdalne sterowanie pracą rekuperatora bez konieczności korzystania ze sterownika; bardzo wygodny w użytkowaniu: umieszcza się go w dowolnym miejscu w domu, np. w łazience, gdzie można załączyć okresowe (na dowolny czas, najczęściej około 10 minut) zwiększenie intensywności wentylacji, tj. przełączenie pracy rekuperatora na najwyższy bieg w celu szybkiego wyciągnięcia z łazienki wilgoci.

Rekuperator (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła)

urządzenie służące do wymiany powietrza w pomieszczeniach posiadające wymiennik ciepła umożliwiający odzysk ciepła oraz filtrację powietrza. Rekuperator może być przeciwprądowy, obrotowy lub krzyżowy.

Stalowe rury spiro w systemie wentylacji

sztywne okrągłe kanały ze zwijanej spiralnie blachy stalowej służące do przesyłu powietrza (często pojęciem tym błędnie określa się inne miękkie przewody wentylacyjne).

Sprawność rekuperatora

współczynnik informujący, jaki procent ciepła z powietrza wywiewanego zostaje przekazany w wymienniku ciepła do powietrza nawiewanego.

Spręż dyspozycyjny rekuperatora

ciśnienie (siła), z jaką rekuperator przetłacza powietrze do kanałów wentylacyjnych mierzone na jego króćcach; dopiero podanie wydajności razem ze sprężem w wyczerpujący sposób informuje o mocy urządzenia.

Sterownik do szybkiego przewietrzania = radiowe sterowanie rekuperatorem

umożliwia aktywowanie czasowego zwiększenia intensywności wentylacji przez czas ustawiony indywidualnie przez użytkownika.

System antyzamrożeniowy rekuperatora

w pełni automatyczny system rekuperatora załączający się podczas długotrwałych niskich temperatur zabezpieczający urządzenie przed  zamarzaniem. Wyposażony w impulsową nagrzewnicę wstępną sterowaną specjalnym algorytmem sterowania w trybie stopniominut. Umożliwia utrzymanie stałej ilości powietrza nawiewanego i utrzymanie wentylacji zrównoważonej.

Szpilki w instalacji rekuperacji

pręt gwintowany, który służy do podwieszania i stabilizacji przewodów wentylacyjnych.

Wydajność rekuperatora

ilość powietrza, którą przetłacza rekuperator, zazwyczaj podawana równolegle ze sprężem dyspozycyjnym.

Wymiennik ciepła w rekuperatorze

najważniejszy element rekuperatora – zbudowany z małych kanalików odpowiednio ukierunkowanych pozwalających na przekazywanie energii z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego lub odwrotnie.

Wymiennik entalpiczny

rodzaj wymiennika ciepła ze specjalną membraną polimerową, które oprócz ciepła odzyskuje również wilgoć; dzięki zastosowaniu materiałów o odpowiedniej przepuszczalności, w wymienniku dochodzi do przekazania wilgoci z powietrza wyciąganego z pomieszczeń, do powietrza nawiewanego, bez mieszania się powietrza.

Wyrzutnia powietrza

element montowany na elewacji podłączony do przewodów wentylacyjnych służący do wyrzucenia powietrza zużytego (wyciąganego z pomieszczeń).

Wywiew

odbiór powietrza z pomieszczeń.

Zbilansowany przepływ powietrza

przepływ, w którym ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest równa (z zachowaniem dopuszczalnych odchyleń podanych w tekście).

Zabezpieczenie komin(k)owe

jego działanie polega na ochronie przed powstaniem nierównomierności w pracy nawiewu i wywiewu (pod- lub nadciśnienia w budynku). Funkcja ta wykorzystywana jest w domach wyposażonych w kominek, gdzie istnieje ryzyko zasysania dymu z komina do salonu. Rekuperatory AERIS posiadają takie zabezpieczenie. 
Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock