Rekuperatory.pl
603 446 366

Regulamin

 
 
§1
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie
 
 1. Roha Group – Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej również Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-427), przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Roha Group Sp. z o.o.
 3. Serwis Internetowy/Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem https://www.rekuperatory.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Serwisu internetowego.
 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystającą z usług oferowanych za pomocą serwisu internetowego lub dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Formularz – formularz kontaktowy zawierający pola do uzupełnienia danymi niezbędnymi do wykonania zamawianej przez Użytkownika usługi.
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Roha Group z chwilą akceptacji Regulaminu.
 8. Usługa – świadczenie wykonywane przez Roha Group na rzecz Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie. 

 

§2
Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień usług, ich wykonywania na rzecz Użytkownika, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

§3
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej. 

W celu właściwego świadczenia Usług Roha Group korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Roha Group. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

 

§4
Postanowienia ogólne
 1. Użytkownik może bezpłatnie odczytać, pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Użytkownikowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.
 3. Roha Group świadczy usługi wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Nie zezwala się na korzystanie z usług serwisu www.rekuperatory.pl przez podmioty świadczące usługi podobne do Roha Group. Zakaz ten dotyczy zarówno celów komercyjnych, jak i informacyjnych, świadczenia usług czy doradzania jakimkolwiek innym podmiotom. 
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Kontakt z Roha Group można uzyskać:
      – pod numerem telefonu 603 446 366
      – kierując korespondencję na adres wskazany w §1 ust. 1
      – wysyłając wiadomość email na adres: marketing@rekuperatory.pl

 

§5
Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.rekuperatory.pl
 

Regulamin niniejszy określa zasady:

 • wykonania i dostarczenia nieodpłatnej i każdorazowo zamówionej przez Użytkownika oferty na montaż systemu rekuperacji,
 • wykonania i dostarczenia nieodpłatnej i każdorazowo zamówionej przez Użytkownika konsultacji dotyczącej montażu systemu rekuperacji,
 • zamawiania kontaktu w celu wykonania usługi przeglądu serwisowego systemu rekuperacji,
 • zgłaszania awarii rekuperatora w celu wykonania naprawy oraz świadczenia usługi serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, 
 • korzystania z Serwisu internetowego. 

 

§6
Korzystanie z treści serwisu internetowego
 1. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie Internetowym, które nie stanowią lub nie powstały w drodze wykonania zamówionych Usług mają charakter wyłącznie publicystyczny lub informacyjny.
 2. W granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu każdy może korzystać z treści umieszczonych w Serwisie przez Roha Group nieodpłatnie.

 

§7
Ceny usług
 1. Wszystkie ceny usług – o ile są umieszczane – umieszczane są na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą jest cena usługi podana na stronie Serwisu internetowego w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Informacje o usługach umieszczone na stronach Serwisu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Roha Group może prowadzić akcje promocyjne. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

  

§8
Składanie zamówienia na kontakt w celu wykonania bezpłatnej oferty na wykonanie montażu systemu rekuperacji

W przypadku wyboru usługi „Zapytanie ofertowe” i „Konsultacja montażu” dostępnych zarówno z poziomu zakładek, jak i popupów, Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy poprzez podanie swoich danych osobowych, które zostały oznaczone w polach formularza.  

Użytkownik powinien zaakceptować niniejszy regulamin serwisu internetowego, którego uzupełnieniem jest Polityka Prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wykonania usługi.

Skuteczne przesłanie formularza powoduje wyświetlenie strony z podziękowaniem i deklaracją kontaktu ze strony Doradcy Rekuperatory.pl. 

 

§9
Składanie zamówienia na kontakt w celu wykonania usługi przeglądu serwisowego systemu rekuperacji oraz dokonania zgłoszenia awarii rekuperatora
 1. W przypadku zgłoszenia dokonanego poprzez przesłanie formularza „Interesuje mnie wykonanie przeglądu serwisowego” lub formularza „Zgłoszenie awarii” Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz inne dane oznaczone w polach formularza.
 2. Następnie Użytkownik  powinien zaakceptować niniejszy regulamin Serwisu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia zamówionej usługi. 
 3. Roha Group kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem w celu określenia terminu wykonania przeglądu lub naprawy. 
 4. Przygotowaną ofertę składa Użytkownikowi na adres email podany przez Użytkownika w przesłanym formularzu.
 5. Gdy Użytkownik zaakceptuje ofertę, powinien dokonać płatności za zamówioną usługę na zasadach określonych w przyjętej przez niego ofercie.  
 6. Integralną część oferty stanowi niniejszy regulamin.
 
§10
Formy płatności
Za zamówioną Usługę Użytkownik dokonuje zapłaty w sposób określony w przyjętej przez niego ofercie wykonania Usługi.
Roha Group dopuszcza wyłącznie płatność przelewem zgodnie z wystawioną fakturą pro-forma. Szczegóły dotyczące wysokości stawek za wykonanie usługi każdorazowo zawarte są przed formularzem zamówienia usługi w serwisie internetowym. 

 

§11

Zmiana zamówienia

 1. W przypadku usługi „Zapytanie ofertowe” oraz „Konsultacja montażu”, a także w przypadku zamówienia dokonanego w formularzu popup, Użytkownik zamawia bezkosztowe wykonanie oferty i wyceny montażu rekuperacji, z których w każdej chwili może zrezygnować wysyłając taką rezygnację na adres pytania@rekuperatory.pl
 2. W przypadku formularza „Interesuje mnie wykonanie przeglądu serwisowego” lub „Zgłoszenie awarii” do momentu przyjęcia przez Użytkownika oferty złożonej przez Roha Group dotyczącej wykonani usługi serwisu rekuperacji, Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z zamówienia oraz dokonać zmiany danych niezbędnych do wykonania zamówienia.
 3. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane poprzez przesłanie korespondencji e-mail na adres: serwis@rekuperatory.pl.
 4. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Roha Group poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

 

§12
Odstąpienie od umowy
 1. Za pośrednictwem Serwisu internetowego www.rekuperatory.pl świadczone są usługi opisane w §5 niniejszego regulaminu.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.U. 2014 poz. 827 poz. 827) Konsument, który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Serwisie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej), w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, a w przypadku zamówienia usług od dnia zawarcia umowy.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 może odstąpić od umowy poprzez złożenie, w terminie wskazanym w ust. 2, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie której Roha Group wydała rzecz będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności,  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie której Roha Group wydała rzecz będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności, Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Roha Group w stanie nie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.
 7. Wzajemnie świadczenia Stron podlegają zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 8. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§13
Wykonanie usługi
 1. Wykonanie usługi przygotowania bezpłatnej oferty na montaż systemu rekuperacji polega na przygotowaniu przez Roha Group, na podstawie informacji przesłanych przez Użytkownika, oferty zawarcia umowy wykonania usługi, której dotyczy zapytanie ofertowe.
 2. Oferty powstałe na skutek wykonania usługi przesłane zostaną pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia. Termin wykonania usługi wynosi od 7 do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Roha Group przyjęcia zamówienia.
 3. Usługa wykonania przeglądu serwisowego zostanie wykonana w terminie określonym w przyjętej przez Użytkownika ofercie wykonania usługi.
 4. Akceptując Regulamin Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przeglądu serwisowego przez Roha Group.
 5. Roha Group na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta informuje, że po wykonaniu w pełni usługi przeglądu serwisowego Konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 
§14
Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści: tekstów, rysunków, schematów, ilustracji, fotografii umieszczonych w Serwisie Internetowym oraz innych dokumentów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwane dalej Utworami, należą do Roha Group i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

 1. Bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Roha Group, żaden z Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania przez Roha Group usługi nie może być rozpowszechniany, a także dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie (w tym także w sposób elektroniczny). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wszelkich pól eksploatacji. Wykonanie którejkolwiek z Usług nie powoduje przejścia na Użytkownika majątkowych praw autorskich do Utworu powstałego w wykonaniu Usługi.
 2. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania złożonego zamówienia, do których autorskie prawa majątkowe w całości lub w części należą do innych osób.
 3. Wykorzystanie Utworów w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste, może rodzić odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Użytkownik Serwisu internetowego może kopiować teksty, ilustracje, schematy, fotografie w części lub całości pod warunkiem uzyskania zgody od Roha Group (poprzez e-mail: marketing@rekuperatory.pl) oraz umieszczenia czytelnej informacji pod lub przed materiałem o źródle pochodzenia informacji poprzez umieszczenie aktywnego linka (dofollow w rozumieniu Google): Źródło: www.rekuperatory.pl

 

§15
Reklamacje
 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Roha Group poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: oferty@rekuperatory.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres Roha Group wskazany w § 1 ust.1.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika oraz wskazywać jej przedmiot tj. opisaną przyczynę złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz żądanym rozstrzygnięciem.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Roha Group poprzez przesłanie informacji na użyty w trakcie zgłaszania reklamacji adres e-mail Użytkownika, albo w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, poprzez przesłanie informacji na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika (a jeżeli go nie wskazał to na adres wskazany jako adres nadawcy).

 

§16
Zwrot należności w przypadku zamówienia usługi przeglądu serwisowego systemu rekuperacji
 1. Roha Group zwróci kwotę uiszczoną przez Użytkownika w  przypadku:
  1. odstąpienia przez Użytkownika od umowy,
  2. wycofania zamówienia w całości lub w części,  
 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Użytkownika. Dokonanie zwrotu należności nie wiąże się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy, Roha Group wezwie Użytkownika do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Roha Group nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Użytkownik pomimo wezwania go przez Roha Group nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Roha Group wszystkich niezbędnych danych do dokonania zwrotu.
 5. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Użytkownika z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Użytkownik dokonał płatności.
 6. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.
 
§17
Dane osobowe

Dane osobowe pozyskane za pomocą niniejszej strony internetowej zbierane są od Użytkownika w sposób dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Roha Group na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
 3. Zakres zgody wyrażanej przez Użytkownika obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celu świadczenia przez Roha Group zamówionej usługi, również drogą elektroniczną.
 4. Po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych. Zgoda ta nie jest obowiązkowa ani niezbędna do wykonania zamówionej usługi. 

Szczegóły na temat przetwarzania danych zawarto w dokumencie Polityka Prywatności serwisu www.rekuperatory.pl 

 

§18
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 wraz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 września 2012r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 poz. 1125).

 1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Roha Group a Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
 2. Spory pomiędzy Roha Group, Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 3. Roha Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 4. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.