Co powinna uwzględniać wentylacja grawitacyjna. Wytyczne.

Wentylacja grawitacyjna – wytyczne prawidłowego wykonania

Zaprojektowana i wykonana w sposób prawidłowy wentylacja grawitacyjna to dużo wyższy wydatek, niż mogłoby się wydawać. Jeżeli dodamy do tego straty ciepła, jakie powoduje działająca wentylacja grawitacyjna (ucieczka ciepłego, ogrzanego powietrza przez kanały wywiewne), okaże się, że koszt ten jest porównywalny z kosztorysem montażu systemu rekuperacji.A 'jakaś’ wentylacja w domu być musi. 

Projekt wentylacji mechanicznej. Wytyczne prawidłowo zaprojektowanej wentylacji grawitacyjnej

 • minimalna powierzchnia przekroju pojedynczego kanału wentylacyjnego powinna wynosić 0,016 m2
 • najmniejszy wymiar przewodu prostokątnego powinien wynosić co najmniej 10 cm
 • minimalna wysokość komina 14×14 dla zapewnienia wydajności 30 m3/h dla warunków obliczeniowych (różnica temperatur 8 K) to około 3 m
 • minimalna wysokość komina 14×14 dla zapewnienia wydajności 50 m3/h dla warunków obliczeniowych (różnica temperatur 8K) to około 5,5 m
 • minimalna wysokość komina 14×14 dla zapewnienia wydajności 70 m3/h dla warunków obliczeniowych (różnica temperatur 8K) to około 10,5 m
 
murowany kanał wentylacji grawitacyjnej
14 x 1414 x 2014 x 27
wydajności (wartości przybliżone)wysokość komina dla zapewnienia przepływów zgodnych z normą (przy różnicy temp 8K)
m3/hmmm
151
30321
505,532,7
7010,553,5

Przykładowe szacunkowe długości kanałów wentylacji grawitacyjnej dla zapewnienia wydajności przy odpowiednim wydatku powietrza bez udziału siły wiatru.

 
 • wszystkie pokoje na poddaszu (ostatniej kondygnacji) powinny posiadać kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej
 • wysokość komina wentylacyjnego przy kącie nachylenia dachu mniejszym od 12o wynosi minimum 0,6 m ponad najwyższy punkt dachu
 • wysokość komina wentylacyjnego przy kącie nachylenia dachu większym od 12o wynosi również minimum 0,6 m ponad najwyższy punkt dachu, przy czym zmienia się wysokość wystającej ponad dach części komina
 • wysokość komina wentylacyjnego oddalonego od kalenicy więcej niż 1 m = minimum 0,3 m
 • kanał wyciągowy wentylacji grawitacyjnej powinno posiadać każde pomieszczenie pomocnicze bezokienne (grawitację – nie wywiewkę dachówkową!), np. garderoba, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie pomocnicze itp.
 • kanał wyciągowy wentylacji grawitacyjnej powinien posiadać każdy pokój, w którym przepływ powietrza od okna do najbliższej kratki wentylacji grawitacyjnej jest oddzielony więcej niż dwojgiem drzwi
 • każde pomieszczenie mieszkalne typu pokój oraz kuchnia z oknem zewnętrznym powinny mieć doprowadzone powietrze zewnętrzne
 • dopływ powietrza do pomieszczeń mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony przez nawiewniki  powietrza o regulowalnym stopniu otwarcia; miejsce zamontowania nawiewnika to górna część okna (rama okienna), otwór okienny (między nadprożem a ościeżnicą okna w obudowie rolety zewnętrznej), w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem
 • dla urządzeń gazowych z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin należy zapewnić wentylację grawitacyjną z nawiewem i wyciągiem powietrza – nie należy montować kotłów z otwartą komorą spalania w łazienkach!
 • przepływ powietrza między pomieszczeniami powinien być zapewniony poprzez otwory lub szczeliny w dolnej części drzwi. Przekrój netto dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynosi 200 cm2 dla pomieszczeń mieszkalnych: 80 cm2
 • stosowanie przewodów poziomych dla wentylacji grawitacyjnej jest nieprawidłowe
 • stosowanie wentylatorów wyciągowych w łazienkach pracujących tylko w funkcji zapalenia światła jest niewskazane z powodów znaczących oporów przepływu powietrza podczas postoju wentylatora
 • stosowanie wspólnych kanałów wentylacyjnych dla dwóch pomieszczeń jest nieprawidłowe,
 • stosowanie kominków wentylacyjnych i innych wywiewek dachówkowych bez zapewnienia odpowiedniej średnicy i długości odcinka pionowego jest błędem
 • strumień powietrza nawiewanego powinien równać się strumieniowi powietrza usuwanego

Aktualne podstawy prawne

 • PN – 83/B-03430 Az3 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 • PN – 89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacje murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
 • Dz.U. Nr 75 Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.02.2002 z późniejszymi zmianami w Dzienniku Ustaw nr 56 z dnia 12 marca 2009 Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja.
 
Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock