Rekuperatory.pl
603 446 366

Regulamin promocji z pracownią Lipinscy

 

Niniejszy regulamin opisuje warunki promocji dla Klientów pracowni LIPIŃSCY DOMY „Voucher o wartości 500zł”. 

1.    Organizator promocji

Organizatorem promocji „Voucher o wartości 500 zł”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej  9-11(54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl.

2.    Cel promocji

Promocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków poprzez umożliwienie pozyskania ich montażu na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych.

3.    Warunki skorzystania z promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób (zwanych dalej Uczestnikami), które zakupią projekt domu w pracowni LIPIŃSCY DOMY (zwany dalej Projektem) i które podpiszą umowę na montaż systemu rekuperacji z Organizatorem.

4.    Przedmiot promocji

W ramach promocji Uczestnik otrzymuje od Organizatora rabat w wysokości 500 zł netto na kompleksową usługę montażu systemu rekuperacji.  

5.    Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.

6.    Promocja trwa od dnia 1 października 2018r. do 31 grudnia 2020r. W tym czasie Uczestnik kupuje projekt domu w pracowni LIPIŃSCY DOMY, co poświadcza stosowny dokument zakupu (faktura lub paragon). Pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji precyzuje pkt. 3 niniejszego regulaminu.

7.    Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie – na żądanie Organizatora – oryginału dowodu zakupu projektu domu, o którym mowa w punkcie 3.

8.    Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9.    Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo wymiany promocji na ekwiwalent pieniężny.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji, ale bez szkody dla jej uczestników.