Regulamin promocji z pracownią Horyzont

 

Niniejszy regulamin opisuje warunki promocji dla Klientów pracowni Horyzont „Voucher o wartości 500 zł ”.

1.    Organizator promocji

Organizatorem promocji „Voucher o wartości 500 zł”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej  9-11(54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl.

2.    Cel promocji

Promocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków poprzez umożliwienie pozyskania ich montażu na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych.

3.    Warunki skorzystania z promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób (zwanych dalej Uczestnikami), które zakupią projekt domu w pracowni HORYZONT (zwany dalej Projektem) i które podpiszą umowę na montaż systemu rekuperacji z Organizatorem.

4.    Przedmiot promocji

W ramach promocji Uczestnik otrzymuje od Organizatora rabat w wysokości 500 zł netto na kompleksową usługę montażu systemu rekuperacji.  

5.    Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.

6.    Promocja trwa od dnia 15 października 2018r. do 31 grudnia 2020r. W tym czasie Uczestnik kupuje projekt domu w pracowni HORYZONT, co poświadcza stosowny dokument zakupu (faktura lub paragon). Pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji precyzuje pkt. 3 niniejszego regulaminu.

7.    Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie – na żądanie Organizatora – oryginału dowodu zakupu projektu domu, o którym mowa w punkcie 3.

8.    Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9.    Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo wymiany promocji na ekwiwalent pieniężny.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji, ale bez szkody dla jej uczestników.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock