Regulamin promocji z pracownią HomeKONCEPT

Niniejszy regulamin precyzuje zasady promocji dla Klientów pracowni HomeKONCEPT „Sterownik ścienny ComfoSense C lub sterownik ComfoSwitch gratis”.

Zasady promocji

1.    Organizator promocjiOrganizatorem promocji „Sterownik ścienny ComfoSense C lub ComfoSwitch gratis”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej  9-11(54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl.2.    Cel promocjiPromocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków poprzez umożliwienie pozyskania ich montażu na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych.3.    Warunki skorzystania z promocjiPromocja przeznaczona jest dla osób (zwanych dalej Uczestnikami), które zakupią projekt domu w pracowni HomeKONCEPT (zwany dalej Projektem) i które podpiszą umowę na montaż systemu rekuperacji z Organizatorem.4.    Przedmiot promocjiW ramach promocji do zakupionej u Organizatora usługi montażu systemu rekuperacji, której częścią jest rekuperator AERISnext, Organizator dodaje gratis sterownik ścienny ComfoSense C lub ComfoSwitch współpracujący z tymże rekuperatorem. W chwili rozpoczęcia promocji wartość sterownika wynosi do 759 zł netto.5.    Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.6.    Promocja trwa od dnia 19 października 2016 r. do 31 grudnia 2021r. W tym czasie Uczestnik kupuje projekt domu w pracowni HomeKONCEPT, co poświadcza stosowny dokument zakupu (faktura lub paragon). Pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji precyzuje pkt. 3 niniejszego regulaminu.7.    Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie na żądanie Organizatora do wglądu przez niego  oryginału dowodu zakupu projektu domu, o którym mowa w punkcie 3.8.    Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.9.    Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo zamiany promocji na ekwiwalent pieniężny.10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji, ale bez szkody dla jej uczestników.

  Rekuperatory.pl

  Chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji?

  Poznaj sposób na oszczędności w Twoim domu! Zostaw numer, oddzwonimy.

  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach innych niż konsultacja z naszym doradcą

  Rekuperatory.pl
  Masz pytanie o rekuperację? Napisz, doradzę!
  Michał nawrot

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock