Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Regulamin promocji z pracownią HomeKONCEPT 2022

Spis treściWybierz interesujący cię temat

  1. Zasady promocji
Niniejszy regulamin precyzuje zasady promocji dla Klientów pracowni HomeKONCEPT „Sterownik ścienny ComfoSense C lub sterownik ComfoSwitch gratis”.

Zasady promocji

1.    Organizator promocji Organizatorem promocji „Sterownik ścienny ComfoSense C lub ComfoSwitch gratis”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej  9-11(54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl. 2.    Cel promocji Promocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków poprzez umożliwienie pozyskania ich montażu na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych. 3.    Warunki skorzystania z promocji Promocja przeznaczona jest dla osób (zwanych dalej Uczestnikami), które zakupią projekt domu w pracowni HomeKONCEPT (zwany dalej Projektem) i które podpiszą umowę na montaż systemu rekuperacji z Organizatorem. 4.    Przedmiot promocji W ramach promocji do zakupionej u Organizatora usługi montażu systemu rekuperacji, której częścią jest rekuperator AERISnext, Organizator dodaje gratis sterownik ścienny ComfoSense C lub ComfoSwitch współpracujący z tymże rekuperatorem. W chwili rozpoczęcia promocji wartość sterownika wynosi do 821 zł netto. 5.    Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje. 6.    Promocja trwa od dnia 19 października 2016 r. do 31 grudnia 2022r. W tym czasie Uczestnik kupuje projekt domu w pracowni HomeKONCEPT, co poświadcza stosowny dokument zakupu (faktura lub paragon). Pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji precyzuje pkt. 3 niniejszego regulaminu. 7.    Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie na żądanie Organizatora do wglądu przez niego  oryginału dowodu zakupu projektu domu, o którym mowa w punkcie 3. 8.    Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 9.    Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo zamiany promocji na ekwiwalent pieniężny. 10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji, ale bez szkody dla jej uczestników.