Regulamin promocji cenowej z Muratorem 2021

REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ „Rekuperator AERISnext VV ERV W CENIE VV”1.    Organizator promocji Organizatorem specjalnej oferty promocyjnej „AERISnext VV ERV W CENIE VV”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej  9-11(54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl.2.    Cel promocji Promocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków oraz umożliwienie pozyskania na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych rekuperatorów zapewniających oprócz odzysku ciepła,  także odzysk wilgoci.3.    Warunki skorzystania z promocji Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. zakupią projekt domu z Kolekcji Muratora (zwany dalej Projektem) oferowany przez Murator PROJEKTY i które najpóźniej do dnia 30.06.2021 r. podpiszą umowę na wykonawstwo systemu rekuperacji z Organizatorem (zwanych dalej Uczestnikami).Warunkiem skorzystania z promocji jest ukończenie ostatniego etapu prac instalacyjnych systemu rekuperacji w ciągu dwóch lat od daty podpisania umowy na wykonawstwo systemu rekuperacji z Organizatorem. Przez ukończenie prac instalacyjnych rozumie się wykonanie montażu rekuperatora oraz uruchomienie systemu.4.    Przedmiot promocji W ramach promocji rekuperator z wymiennikiem entalpicznym AERISnext VV ERV (odzyskujący oprócz ciepła także wilgoć) wraz z projektem systemu rekuperacji dostępny jest w cenie zwykłego rekuperatora AERISnext VV.W chwili rozpoczęcia promocji różnica między wartością zwykłego rekuperatorem z odzyskiem ciepła (wraz z projektem systemu rekuperacji), a rekuperatorem z odzyskiem ciepła i wilgoci (wraz z projektem systemu rekuperacji) wynosi maksymalnie do 3207 zł netto w zależności od rekuperatora oraz wielkości systemu.Rekuperator AERISnext VV ERV oprócz ciepła odzyskuje również wilgoć. Posiada on nowoczesny przeciwprądowy wymiennik membranowy z wbudowaną technologią Microban firmy dPoint o sprawności 127% (sprawność całkowita). Jest odporny na zagrzybienie, drobnoustroje i zamarzanie.5.    Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.6.    Promocja trwa od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku. W tym czasie Uczestnik kupuje projekt domu z kolekcji Muratora, co poświadcza stosowny dokument zakupu (faktura lub paragon). Pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji precyzuje pkt. 3 niniejszego regulaminu.7.    Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie na żądanie Organizatora do wglądu przez niego  oryginału dowodu zakupu projektu domu, o którym mowa w punkcie 3.8.    Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.9.    Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo zamiany promocji na ekwiwalent pieniężny.10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji, ale bez szkody dla jej uczestników.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock