Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Regulamin promocji cenowej z Muratorem 2017

REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ „Rekuperator AERISnext ERV W CENIE VV” 1.    Organizator promocji Organizatorem specjalnej oferty promocyjnej „AERISnext ERV W CENIE VV”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej  9-11(54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl. 2.    Cel promocji Promocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków oraz umożliwienie pozyskania na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych rekuperatorów zapewniających oprócz odzysku ciepła,  także odzysk wilgoci. 3.    Warunki skorzystania z promocji Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. zakupią projekt domu z Kolekcji Muratora (zwany dalej Projektem) oferowany przez ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-187, przy ul. Dęblińskiej 6 i które najpóźniej do dnia 30.06.2018 r. podpiszą umowę na wykonawstwo systemu rekuperacji z Organizatorem (zwanych dalej Uczestnikami). Warunkiem skorzystania z promocji jest ukończenie ostatniego etapu prac instalacyjnych systemu rekuperacji w ciągu dwóch lat od daty podpisania umowy na wykonawstwo systemu rekuperacji z Organizatorem. Przez ukończenie prac instalacyjnych rozumie się wykonanie montażu rekuperatora oraz uruchomienie systemu. 4.    Przedmiot promocji W ramach promocji rekuperator z wymiennikiem entalpicznym AERIS LUXE ERV VV, a od lipca 2016 również jego następca rekuperator AERISnext VV ERV (odzyskujący oprócz ciepła także wilgoć) wraz z projektem systemu rekuperacji dostępny jest w cenie zwykłego rekuperatora AERIS/AERISnext wraz z systemem rekuperacji. W chwili rozpoczęcia promocji różnica między wartością zwykłego rekuperatorem z odzyskiem ciepła (wraz z projektem systemu rekuperacji), a rekuperatorem z odzyskiem ciepła i wilgoci (wraz z projektem systemu rekuperacji) wynosi maksymalnie do 2660 zł netto w zależności od rekuperatora oraz wielkości systemu. Rekuperator AERIS LUXE ERV VV/AERISnext ERV oprócz ciepła odzyskuje również wilgoć. Posiada on nowoczesny przeciwprądowy wymiennik membranowy z wbudowaną technologią Microban firmy dPoint o sprawności 127% (sprawność całkowita). Jest odporny na zagrzybienie, drobnoustroje i zamarzanie. 5.    Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje. 6.    Promocja trwa od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku. W tym czasie Uczestnik kupuje projekt domu z kolekcji Muratora, co poświadcza stosowny dokument zakupu (faktura lub paragon). Pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji precyzuje pkt. 3 niniejszego regulaminu. 7.    Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie na żądanie Organizatora do wglądu przez niego  oryginału dowodu zakupu projektu domu, o którym mowa w punkcie 3. 8.    Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 9.    Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo zamiany promocji na ekwiwalent pieniężny. 10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji, ale bez szkody dla jej uczestników.