Regulamin promocji Akcja zima 2022

REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ „Akcja zima 2022”

1. Organizator promocji
Organizatorem specjalnej oferty promocyjnej „Akcja zima 2022”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej 9-11 (54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl.

2. Cel promocji
Promocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków oraz umożliwienie pozyskania na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych systemu wentylacji mechanicznej – rekuperacji.

3. Warunki skorzystania z promocji
Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie do 20 marca 2023r. wypełnią formularz wyceny montażu rekuperacji i które podpiszą umowę na wykonanie systemu rekuperacji z Organizatorem (zwanych dalej Uczestnikami).

Warunkiem skorzystania z promocji jest ukończenie ostatniego etapu prac instalacyjnych systemu rekuperacji w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonawstwo systemu rekuperacji z Organizatorem. Przez ukończenie prac instalacyjnych rozumie się wykonanie montażu rekuperatora oraz uruchomienie systemu.

4. Przedmiot promocji
W ramach promocji Uczestnicy otrzymują rabat w wysokości 2000 zł do podpisanej umowy na montaż systemu rekuperacji wraz z projektem systemu rekuperacji oraz bezpłatny dojazd doradcy na budowę Uczestnika.

5. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.

6. Promocja trwa od dnia 21 grudnia do 20 marca 2023 r. W tym czasie Uczestnik wypełnia formularz dostępny na stronie www.rekuperatory.pl, w którym przekazuje swoje dane kontaktowe, w tym nr telefonu oraz adres email.

Na podany adres email otrzymuje personalizowany voucher o wartości 2 000 zł, który pomniejszy wartość brutto podpisanej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowy na montaż systemu rekuperacji.

7. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie na żądanie Organizatora do wglądu vouchera wysłanego na adres email Uczestnika po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 6.

8. Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo zamiany promocji na ekwiwalent pieniężny.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji, ale bez szkody dla jej uczestników.

  Rekuperatory.pl

  Chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji?

  Poznaj sposób na oszczędności w Twoim domu! Zostaw numer, oddzwonimy.

  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach innych niż konsultacja z naszym doradcą

  Rekuperatory.pl
  Masz pytanie o rekuperację? Napisz, doradzę!
  Agata Burnat

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  Drafton
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock